Menu
Log in

Log in

NATIONAL COORDINATION TEAM

 

Dr. Bhalchandra Satheye

Working Chairman


Shri.N.P.Rajive

Executive Director


Dr. Sunil Chaturvedi

Director


Dr. Roshan Lal

Director


Shri. Hemjith E.R

Director


Shri. P.S.S. Hariprasad Rao

Member, NGB


Shri. Rajeesh.P

Member, NGB


Shri. Kaustuv Prathihar

Member, NGB


Shri.Abhijit Goswami

Member, NGB


Shri. K.Narayanan

Kerala


Shri. Annadurai

Tamil Nadu


Dr. Dolovincy

Tamil Nadu


Shri.Chandrashekhar Pasala

Andhra Pradesh


Shri.Vasudeva Rao

Telangana


Shri. Subhashis Sahoo

Odisha


Shri. Dilip Kumar Panda

Odisha


Shri. Siba Sankar Mohanty

Odisha


Shri. R.K.Ranjan

Bihar


Shri.Suguraiah Swami

Karnataka


Shri. D.T.Sreenivasa Moorthy

Karnataka


Dr. Trupti SIngh

Madhya Pradesh


Dr. Shailendra Sharma

Madhya Pradesh


Dr.Gajendra Gupta

Madhya Pradesh


Shri.Jakir Hussain

Haryana


Shri.Bikramjith Singh Mann

Punjab


Shri. Pankaj Thakur

Chandigarh


Shri.V.P.Singh

Uttar Pradesh


Shri.Rashtra Bhushan

Uttar Pradesh


Shri.Achintya Ghosh

West Bengal


Shri. Dheeraj Ramoul

Himachal Pradesh 


Shri.Rakesh Thakur

Himachal Pradesh 


Smt. Anitha Sharma

Himachal Pradesh 


Shri. Sanjeev Kumar Bhagat

Jharkhand


Shri. Krishna Kant

Jharkhand


Dr. Ch Brajakishor Singh

Manipur


Shri.Sonyabapu M Dhanad

Maharashtra


Shri. Chetan Lal Meena

Rajasthan

Shri. Shailesh C Jain

Rajasthan

Powered by Wild Apricot Membership Software